Obračun plaćanja: Kako uskladiti isplatne liste s novim pravilnikom

Od 1. srpnja 2023. na snazi ​​je novi Pravilnik o sadržaju obračuna plaća, naknadama plaća, otpremnine i naknadama za neiskorišteni godišnji odmor (NN, br. 68/23.) kojim je uređen obvezan sadržaj obračunskih isprava propisanih čl. 93. Zakona o radu. Izmjenama Zakona o radu koje su na snazi ​​od 1. siječnja 2023. proširene su obveze poslodavca u dijelu koji se odnosi na uručivanje radniku isprava o isplaćenim primicima. Proširenje se odnosi na povećanje opsega podataka koje su poslodavci dužni iskazivati ​​u obračunu plaćanja i naknade plaćanja i proširene su vrste primitaka za koje je poslodavac dužan radniku uručiti obračun isplaćenog primitka; a ako se primitak ne isplati do kraja mjeseca u kojem je dospjela obveza, tada i ovršnu ispravu o neisplaćenom primitku.

Prije izmjene Zakona o radu uručivanje obračunskih isprava propisano je samo za plaćanje, naknadu plaćanja i otpremninu, a od 1. siječnja 2023. obveza je proširena i na naknadu za neiskorišteni godišnji odmor. Poslodavci su već od 1. siječnja 2023. obvezni postupiti prema izmijenjenom Zakonu o radu, a do 1. listopada 2023. dužni su sadržaj isplatnih lista uskladiti s novim pravilnikom. Za isplatne liste o isplaćenim primicima mogu se, ali nisu obvezni, koristiti obrasci koji su objavljeni u prilogu novog pravilnika. Ako im je to jednostavnije, mogu sami kreirati obrasce o isplaćenim primicima koje uručuju radnicima.

Rok i svrha

U roku od petnaest dana od isplate plaće, naknade plaće, otpreme za prestanak radnog odnosa i naknade za neiskorišteni godišnji odmor poslodavac je dužan radniku uručiti obračun isplaćenog iznosa. Svrha je utvrđivanja obračuna i ostalih primitaka kako bi mogao provjeriti je li poslodavac pri isplati poštovao prava koja mu pripadaju prema zakonu, kolektivnom ugovoru, pravilniku o radu i/ili ugovoru o radu. Kontrola se ne odnosi samo na iznose i opseg pojedinih dodataka u plaćanju, visinu naknade plaće, visinu otpremnine i naknade za neiskorišteni godišnji odmor nego i na pravilnost obračuna javnih davanja o kojima ovise socijalna i porezna prava radnika.

Način dostavljanja

Način dostave obračuna uređuje se propisom, kolektivnim ugovorom, sporazumom sklopljenim između radničkog vijeća i poslodavca ili pravilnikom o radu, a ako nije drugačije uređeno tim aktima, isprave o isplaćenim primicima radniku se moraju dostaviti pismeno ili u elektroničkom obliku. Izmijenjeni Zakon o radu od 1. siječnja 2023. uređuje mogućnost dostave potvrda, isprava, akata i drugih pismenih radnika u elektroničkom obliku. Ako se obračuni dostavljaju u elektroničkom obliku, moraju biti dostupni radniku, poslodavac ih mora moći ispisati i pohraniti.

Neovisno o načinu na koji je radniku uručena isprava o isplaćenom primitku, poslodavac mora imati dokaz o uručenju isprave radniku, što nadzire inspekcija rada. Dokaz je u pravilu potpis radnika kojim radnik ili druga osoba u njegovo ime potvrđuje primitak obračuna. Ako se obračun uručuje elektronički ili šalje dostavnom poštom, poslodavac također mora raspolagati dokazom da je ispravu uručio radniku.

Novine u sadržaju

Obračun plaće i naknade plaće (obrazac IP1) mora sadržavati podatke o bruto iznosu plaće za rad obavljen u razdobljima (satima) koja su u evidenciji radnog vremena zabilježena kao odrađeni sati, dodaci, u iznosu ostalih primitaka koji se smatraju dijelom plaće za obavljeni rad, iznos naknade plaće za razdoblja (sate) koja su u evidenciji radnog vremena zabilježena kao opravdani izostanci s rada te, kao novina, u iznosu ostalih primitaka koji se prema Zakonu o radu ne smatraju plaćom za obavljeni rad, a isplaćuju se kao dio radnika mjesečnog primitka (npr. naknada troškova za rad na izdvojenom mjestu rada, naknada troškova prijevoza za dolazak na posao, naknada za prehranu).

Iskazuju se podaci o bruto primitcima, a za neoporezive iznose naknada podaci o neoporezivim primitcima. Obračun javnih davanja prema primateljima koji se prema poreznim propisima smatraju plaćom mora biti iskazan na obrascu, a novost je obveza iskazivanja ukupnih troškova rada. Pravilnik uređuje i koje posebne

Više o temiIzvor: Leadermedia.hr