Donacije hrane: Izravne donacije nisu oslobođene poreza, osim u slučaju katastrofe

Samo u slučaju proglašenja elementarne nepogode proizvođači i trgovci mogu stradalnicima izravno donirati hranu. U svim drugim situacijama hranu koja uskoro istječe rok trajanja i hranu za životinje moguće je donirati isključivo preko ovlaštenih i registriranih posrednika. I donatori i posrednici moraju voditi evidenciju o doniranim vrstama i količinama hrane i hrane za životinje

Nedavne poplave u dijelu Hrvatske zbog kojih su neki stanovnici poplavljenih područja više dana ostali zarobljeni u svojim kućama ili su evakuirani aktualizirali su pitanje poreznih obilježja doniranja hrane i doniranja hrane na životinjee. Na doniranu hranu i hranu za životinje donatori ne plaćaju porez na dodanu vrijednost, ali uz propisane uvjete. Proizvođači, trgovci i drugi poslovni subjekti mogu neoporezivo donirati hranu koja se približava isteku roka trajanja. Hrana na koju je proizvođač kao rok trajanja označio određeni datum može se donirati prije isteka toga roka, a hranu na koju je proizvođač stavio oznaku prema kojoj je najbolje upotrijebiti je do određenog datuma ili mjeseca dopušteno je donirati i nakon isteka toga datuma odnosno mjeseca. Hrana za životinje može se donirati ako ispunjava uvjete sigurnosti i zdravstvene ispravnosti kako je to uređeno posebnim propisima.

Ograničenja i odgovornosti

Ove granice su postavljene Zakonom o poljoprivrediii propisima koji uređuju ispravnost hrane i hrane za životinje. Doniranje hrane se u smislu obveze pridržavanja zdravstvene ispravnosti namirnica izjednačava sa stavljanjem hrane na tržište, pa su donatori i ostali subjekti koji sudjeluju u lancu doniranja hrane odgovorni za zdravstvenu ispravnost namirnica i moraju se pridržavati higijenskih i sanitarnih uvjeta jednako kao i za hranu namijenjenu tržišnoj prodaji.

Izravno doniranje hrane i hrane za životinje od proizvođača i trgovaca nije oslobođeno poreza, osim u slučaju elementarnih nepogoda. Samo u slučaju proglašenja elementarne nepogode proizvođači i trgovci mogu stradalnicima izravno donirati hranu. U svim drugim situacijama hranu koja se približava isteku roka trajanja i hranu za životinje moguće je donirati isključivo preko ovlaštenih i registriranih posrednika. Pravna i fizička osoba koja ima interesa posredovati u doniranju hrane i hrane za životinje dužna je upisati se u Registar posrednika u doniranju hrane koji vodi Ministarstvo poljoprivrede. Registar je javno dostupan na mrežnim stranicama toga ministarstva iu njemu je trenutačno zavedeno 139 organizacija koje prikupljaju hranu i hranu za životinje s ciljem besplatnog podjele osoba kojima je potrebno. U Registru su uglavnom neprofitne organizacije koje se bave dijelom humanitarne pomoći, vjerske organizacije i druge neprofitne organizacije čija su misija i ciljevi djelovanja povezani s humanitarnom svrhom. Doniranu hranu i hranu za životinje zabranjeno je prodavati. Evidencije o doniranim vrstama i količinama hrane i hrane za životinje moraju voditi i donatori i posrednici u lancu doniranja hrane.

Obveze donatora

Donatori moraju voditi dokaze kojima dokazuju pravo na oslobođenje od obveze plaćanja poreza na dodanu vrijednost na donirane količine i pravo da im se te vrijednosti priznaju kao porezno dopustivi rashod pri utvrđivanju osnovice poreza na dobit. Proizvođači i trgovci koji doniraju hranu moraju osigurati vjerodostojne isprave iz kojih su vidljivi broj otpreme ili izlazne skladišnice, datum davanja hrane, vrsta, uobičajeni naziv i rok trajanja donirane hrane te drugi podaci kako je uređeno propisima o računovodstvu. Donator koji je obveznik PDV-a pri nabavi hrane koju donira koristio se pretporezom po ulaznim računima, ali na isporučene donirane količine ne zaračunava PDV. Radi kontrole, dužan je Poreznoj upravi dostavljati podatke o vrijednosti donirane hrane i hrane za životinje na obrascu DONH. Obrazac se dostavlja elektroničkim putem, preko sustava ePorezna, u rokovima propisanim za obračun PDV-a. Obveznici koji PDV obračunavaju mjesečno dostavljaju ga do 20. sljedećeg mjeseca, a obveznici koji PDV obračunavaju tromjesečno do 20. u mjesecu koji slijedi iza tromjesečja u kojem je hrana donirana. Za obračunska razdoblja u kojima nije bilo danih donacija hrane obrazac se ne dostavlja. Poslovni subjekti koji nisu obveznici PDV-a, a doniraju hranu i hranu za životinje, nemaju obvezu dostaviti obrazac DONH.

Sa stajališta poreza na dobit, obveznicima poreza na dobit u porezno dopustive rashode priznaje se vrijednost danih donacija u visini dva posto prihoda ostvarenog u prethodnoj poreznoj godini. Ako je riječ o obvezniku poreza na dobit koja je tek osnovana i nema podataka za prethodnu poreznu godinu, njemu se u porezno dopustive rash

Više o temiIzvor: Leadermedia.hr